Tulika 19c, 10613, Tallinn
+372 672 0097

Privaatsuspoliitika

Hea Lahendus OÜ (hambaravi KliinikPlussi haldav ettevõte) isikuandmete
töötlemise privaatsuspoliitika

Kõik inimese ja tema olemisega seonduv on kirjeldatav andmetena. Inimese
isikuandmete hulka kuuluvad näiteks tema nimi, aadress, kontaktandmed, aga
samuti teave varandusliku seisukorra kohta jms. Lisaks kuuluvad isikuandmete hulka
oma loomult tundlikumad andmed ehk eriliiki isikuandmed (delikaatsed isikuandmed),
milleks on muu hulgas inimese tervise andmed. Niisiis on isikuandmeteks kõik isiku
tuvastamist võimaldavad andmed, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis
need andmed on.

Vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise
dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“, tuleb iga
patsiendi kohta vormistada hambaravikaart, mida tuleb säilitada 110 aasta
möödumiseni patsiendi sünnist. Hambaravikaarti kantakse hulk eriliiki isikuandmeid,
mille täitmise kohustus tuleneb erinevatest õigusaktidest. Hambaravikaarti kantakse
andmed, mis on saadud patsiendilt endalt ning üldise läbivaatuse käigus. Samuti
raviga seonduvad andmed. Andmete esitamine hambaravikliinikule on kohustuslik,
kuna need on aluseks teenuse osutamisel. Andmete mitte esitamise korral on
hambaravikliinikul õigus teenust mitte osutada.

Isikuandmete töötlemine on ükskõik milline isikuandmetega tehtav toiming. Hea
Lahendus OÜ töötleb isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid eriarstiabi ehk
hambaraviteenuse osutamiseks. Samuti täidab hambaravi muid erinevate
õigusaktidega pandud ülesandeid, mis kaasnevad teenuse osutamisega.

Töötleme Teie isikuandmeid, kui:

 • registreerite meile vastuvõtule – töötleme Teie isikuandmeid, sealhulgas nimi,
  isikukood, aadress, telefon ja e-post ning põhjus, miks soovite meile
  vastuvõtule tulla;
 • tulete hambaarsti vastuvõtule – töötleme Teie isikuandmeid, sealhulgas
  terviseseisundit puudutavaid andmeid (hamba)haiguse või vigastuse
  diagnoosimiseks ja ravimiseks, et leevendada Teie vaevusi, hoida ära tervise
  seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervis;
 • registreerite oma lapse või eestkoste all oleva lähedase meile vastuvõtule –
  töötleme Teie isikuandmeid, et kontrollida Teie seotust patsiendiga;
 • Teie laps või eestkoste all olev lähedane on tulnud hambaarsti vastuvõtule –
  töötleme Teie isikuandmeid, et kontrollida Teie seotust patsiendiga. Edastame
  Teile kui patsiendi vanemale või eestkoste all oleva lähedasele patsiendi
  terviseseisundit kajastavaid andmeid. Seda ainult juhul, kui patsient või
  uurimist teostav organ (nt politsei) ei ole andmete edastamist keelanud;
 • patsient on märkinud Teid oma kontaktisikuks – töötleme Teie isikuandmeid
  patsiendiga seotud teabe edastamiseks;
 • soovite enda ravidokumentide väljastamist – kasutame Teie või Teie
  nõusolekul dokumentide saamiseks taotluse esitanud inimese isikuandmeid
  soovitud dokumentide väljastamiseks;
 • saadate meile selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude või kaebuse –
  kasutame Teie isikuandmeid kaebuses toodud asjaolude väljaselgitamiseks ja
  kirjale vastamiseks. Kui olete saatnud meile kirja, millele saab vastata ainult
  teine asutus, siis edastame kirja sinna ning teavitame sellest Teid;
 • esitate meile ettepaneku või tänukirja – avaldame Teie nõusolekul Teie
  isikuandmeid (nimi) meie kliiniku veebilehel ja siseveebis;
 • kandideerite meile tööle – lähtume Teie enda avaldatud teabest ning avalikest
  allikatest kogutud andmetest. Eeldame, et kandidaadi soovitajatena nimetatud
  isikutega võime suhelda. Igal kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid
  me tema kohta oleme kogunud ning tal on õigus meie kogutud andmetega
  tutvuda, anda selgitusi või esitada vastuväiteid. Teiste kandidaatide andmeid
  ei avaldata.

Kirjavahetus

Kõik meile saadetud kirjad salvestatakse hambaravikliiniku meilisüsteemis.
Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga, kuna kirjad
sisaldavad isikuandmeid. See tähendab, et kui keegi tahab eraisiku kirjavahetusega
või mõne dokumendiga tutvuda, siis tuleb tal esitada hambaravikliinikule teabenõue.
Teabenõude saamisel vaatame üle, kas soovitud dokumente tohib väljastada või
tohib neid väljastada osaliselt. Osalisel väljastamisel katame kinni need Teie isiklikud
andmed, mille töötlemiseks taotlejal puudub õigus, et vältida andmete liiasusega
väljastamist.

Vaatamata juurdepääsupiirangule, väljastame Teiega seotud dokumente asutustele
või isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus neid dokumente küsida (nt politsei,
haigekassa, terviseamet, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel jms).

Eriliiki isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele tähitud postiga
või krüpteeritult e-posti teel. Asutustele edastame dokumente võimalusel turvalise
dokumendivahetuskeskuse kaudu.

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame üldjuhul viis aastat ja seejärel
dokumendid hävitatakse.

Teie kohta käivate dokumentide edastamine
Tulenevalt seadusest või teenuse osutamise lepingutest osutame Teie isikuandmeid
järgnevatele asutustele:
Asutuse nimetus
Andmete koosseis ning nende edastamine
Õiguslik alus
Tervise infosüsteem ehk e-tervis
Hambaravikaart, edastatakse peale visiiti
Seadus

SA Eesti Tervishoiu Pildipank
Hambaraviülesvõtted, edastatakse peale ülesvõtete tegemist
Seadus

Eesti Haigekassa
Hambaravikaart, edastatakse juhul, kui Haigekassaga on sõlmitud vastava teenuse osutamise leping
Seadus, leping

Hambaravikindlustus
Hambaravikaart, edastatakse pärast kindlustusjuhtumit
Leping

Hambaraviprogrammi teenuse pakkuja (Innovaatik OÜ, patsiendihaldustarkvara „Hammas”)
Hambaravikaart
Leping

Andmete edastamisel kasutatakse kaasaegseid turbemeetmeid andmete
nõuetekohaseks ning turvaliseks kaitsmiseks.

Enda kohta käivate andmetega tutvumine

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud. Selleks esitage
meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.
Keeldume Teie tutvumissoovi täitmast, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui meil ei ole Teie
isikuandmete kasutamiseks enam seaduslikku alust, võite nõuda nende andmete
kasutamise lõpetamist või kustutamist. Täidame Teie esitatud nõude andmete
parandamiseks, kasutamise lõpetamiseks või kustutamiseks, kui see on
põhjendatud.
Juhul kui Teil on kahtlusi meie hambaravikliiniku hambaarsti tehtud otsuses, on Teil
võimalik pöörduda mõne teise eriarsti poole teisese arvamuse saamiseks, mille
eesmärk on anda hinnang

 • pandud diagnoosi õigsuse,
 • patsiendile määratud ravimi või tervishoiuteenuse vajalikkuse,
 • selgitatud alternatiivide ja oodatava mõju ning
 • tervishoiuteenuse osutamisega seotud riskide kohta.

Õiguste kaitse ja kontaktandmed
Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega võite pöörduda meie
hambaravikliiniku poole telefonil +372 672 0097 või e-posti aadressil
info@kliinikpluss.ee.
Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite
pöörduda kaebusega kas hambaravikliiniku andmekaitse spetsialisti või Andmekaitse
Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info@aki.ee).
Hea Lahendus OÜ teeb kõik endast oleneva selleks, et kaitsta kõiki Teie
isikuandmeid ning järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.